FÖRENINGEN EGEN KRAFT

 Föreningen Egen Kraft bildades under våren 2019

Den är ideell, religiöst och partipolitiskt obunden och dess huvudsyfte är att 

* utveckla människors förmåga att av egen kraft uppnå och bibehålla mental och fysisk hälsa/balans

* förmedla kunskaper om sambandet mellan kropp, själ, näring och miljö

* bedriva och förmedla sådan verksamhet som hjälper människor att med egen kraft

a öka sin förmåga att kommunicera

b öka sin självkännedom

c öka sin förmåga att bearbeta och förstå sin livssituation

d öka sin förmåga att hållbart använda världens resurser

e öka sin förmåga att förstå mänsklighetens betydelse för vår planets framtid

 

För att uppnå detta kommer föreningen Egen Kraft att

- bedriva och bekosta aktiviteter för medlemmarna

- bedriva öppen verksamhet för icke medlemmar

- bedriva verksamhet med inriktning på arbete, konst, hälsa, miljö - som en förutsättning för ett gott liv

- arrangera årlig festival för medlemmar och blivande medlemmar

- arrangera utbildningskurser i husbygge av återanvända och naturnära material

- arrangera föreläsningar

- genom bidrag och/eller ideellt arbete stödja föreläsare, kursgivare och verksamheter som ligger i linje med föreningens ändamål

 

Det kommer alltså vara Egen Kraft som i fortsättningen arrangerar den årliga festivalen Hjärterum i maj. År 2019 möjliggjorde ett bidrag från Leader Södermanland (via Jordbruksverket och EUs fondmedel) att den stora scenen kunde byggas, liksom andra investeringar i parkeringsmöjligheter på gården.